Architecture, Interior & Fair

معماری داخلی و غرفه های نمایشگاهی

رقابت در دنیای تجارت، آشنایی با تولیـد کنندگان، آگاهی از موقعیت خود در بازار مصرف، میل به بازاریابی و گسترش فعالیت های تجاری، از جمله مواردی می باشد که شرکت در نمایشگاه را امری اجتناب ناپذیر می سازد، تنها وجه تمایز فضا و معماری داخلی هر سازمان و غرفه های نمایشگاه را میتوان در طرح خاص هر یک دانست. کارشناسان و طراحان خبره ترام با در نظر گرفتن عنصر معماری داخلی و طراحی صنعتی و با استفاده از عناصر مشترک ارتباط تصویری در هارمونی رنگ و فرم و با توجه به سلیقه و بودجه مشتریان کلیه مراحل طراحی تا اجرای سفارشات شما را طی یک برنامه ریزی منظم ، بر عهده می گیرند. طراحی و اجرای غرفه های نمایشگـاه، مراکز فروش، دفاتر شرکت ها و موسسات، سایت های اداری، ایستگاههای کاری، طراحی فضاهای داخلی ویلاها و بناهای مسکونی، و در بخش طراحی صنعتی طراحی پوسته محصول، ساخت ماکت مدل … بخشی از خدمات ما به شما می باشد. شناساندن محصولات جدید با توجه به واحدهای مختلف گوشه ای از مجموع عظیم خدمات ما به شما می باشد.

  • واحد دکوراسیون و معماری داخلی
  • واحد غرفه سازی و برگزاری نمایشگاه
  • واحد برگزاری همایش، سمینار و جشنواره ها
  • واحد سازه های نمایشگاهی
  • واحد طراحی صنعتی

معماری داخلی و غرفه های نمایشگاهی

رقابت در دنیای تجارت، آشنایی با تولیـد کنندگان، آگاهی از موقعیت خود در بازار مصرف، میل به بازاریابی و گسترش فعالیت های تجاری، از جمله مواردی می باشد که شرکت در نمایشگاه را امری اجتناب ناپذیر می سازد، تنها وجه تمایز فضا و معماری داخلی هر سازمان و غرفه های نمایشگاه را میتوان در طرح خاص هر یک دانست. کارشناسان و طراحان خبره ترام با در نظر گرفتن عنصر معماری داخلی و طراحی صنعتی و با استفاده از عناصر مشترک ارتباط تصویری در هارمونی رنگ و فرم و با توجه به سلیقه و بودجه مشتریان کلیه مراحل طراحی تا اجرای سفارشات شما را طی یک برنامه ریزی منظم ، بر عهده می گیرند. طراحی و اجرای غرفه های نمایشگـاه، مراکز فروش، دفاتر شرکت ها و موسسات، سایت های اداری، ایستگاههای کاری، طراحی فضاهای داخلی ویلاها و بناهای مسکونی، و در بخش طراحی صنعتی طراحی پوسته محصول، ساخت ماکت مدل … بخشی از خدمات ما به شما می باشد. شناساندن محصولات جدید با توجه به واحدهای مختلف گوشه ای از مجموع عظیم خدمات ما به شما می باشد.

  • واحد دکوراسیون و معماری داخلی
  • واحد غرفه سازی و برگزاری نمایشگاه
  • واحد برگزاری همایش، سمینار و جشنواره ها
  • واحد سازه های نمایشگاهی
  • واحد طراحی صنعتی