CUNSULTATION

 

مشاوره تخصصی

ترام در این دپارتمان فراتر از معمول، اهداف خاص را دنبال نموده و با در نظر گرفتن ارزش تولید و خدمات همواره به دنبال یافتن راه حل برای مشکلات موجود در بازارهای جهانی است. کنسرسیوم ترام با توجه به نیاز و کمبود مشاوره های تخصصی در صنعت و نیز جامعه موجود در ایران اقدام به تشکیل واحدهای مشاوره در زمینه های موردنیاز هرشرکت و سازمان نموده است. این دپارتمان با استفـاده از متخصصین مجرب وکار آزموده در سال ۱۳۸۵ اقدام به تشکیل واحدهای مشاوره در بخشهای مختلف بازرگانی، صنعتی و تبلیغاتی نمـود که در حال حاضر این دپارتمان به صورت مستقل فعالیت می کند.

  • واحد مشاوره تبلیغاتی
  • واحد مشاوره بازاریابی و بازار سازی
  • واحد مشاوره مدیریتی
  • واحد مشاوره ارتباط با مشتریان
  • واحد مشاوره برنامه ریزی استراتژیک

مشاوره تخصصی

ترام در این دپارتمان فراتر از معمول، اهداف خاص را دنبال نموده و با در نظر گرفتن ارزش تولید و خدمات همواره به دنبال یافتن راه حل برای مشکلات موجود در بازارهای جهانی است. کنسرسیوم ترام با توجه به نیاز و کمبود مشاوره های تخصصی در صنعت و نیز جامعه موجود در ایران اقدام به تشکیل واحدهای مشاوره در زمینه های موردنیاز هرشرکت و سازمان نموده است. این دپارتمان با استفـاده از متخصصین مجرب وکار آزموده در سال ۱۳۸۵ اقدام به تشکیل واحدهای مشاوره در بخشهای مختلف بازرگانی، صنعتی و تبلیغاتی نمـود که در حال حاضر این دپارتمان به صورت مستقل فعالیت می کند.

  • واحد مشاوره تبلیغاتی
  • واحد مشاوره بازاریابی و بازار سازی
  • واحد مشاوره مدیریتی
  • واحد مشاوره ارتباط با مشتریان
  • واحد مشاوره برنامه ریزی استراتژیک