Marketing

بازاریابی و توسعه بازار

این واحد که از تیم های تخصصی و مستقلی تشکیل شده است، مرکز برنامه ریزی های استراتژیک و طراحی و مدیریت سیستم و پروسه های کاری تـرام می باشد که بطور مستقیم زیر نظر شورای سیاست گذاری و تصمیم گیری کنسرسیوم بزرگ تبلیغاتی ترام فعالیت می کند که هدف آن جلب نظر همه ذینفعان و ارتباط و هماهنگی چند سویه بین مشتریان، واحد های تخصصی، گروه همکـاران و مدیـران ارشد می باشد. این واحـد پیوسته در حال برنـامه ریزی، بروز رسانی و اصلاح کلیه واحد های اجرایی بوده و شامل گروه های تخصصی زیر می باشد:

  • گروه کارشناسان فروش و بازاریابی
  • گروه تحقیقات و توسعه بازار
  • گروه سفارشات
  • گروه ارتباطات با مشتریان ( C R M )

بازاریابی و توسعه بازار

این واحد که از تیم های تخصصی و مستقلی تشکیل شده است، مرکز برنامه ریزی های استراتژیک و طراحی و مدیریت سیستم و پروسه های کاری تـرام می باشد که بطور مستقیم زیر نظر شورای سیاست گذاری و تصمیم گیری کنسرسیوم بزرگ تبلیغاتی ترام فعالیت می کند که هدف آن جلب نظر همه ذینفعان و ارتباط و هماهنگی چند سویه بین مشتریان، واحد های تخصصی، گروه همکـاران و مدیـران ارشد می باشد. این واحـد پیوسته در حال برنـامه ریزی، بروز رسانی و اصلاح کلیه واحد های اجرایی بوده و شامل گروه های تخصصی زیر می باشد:

  • گروه کارشناسان فروش و بازاریابی
  • گروه تحقیقات و توسعه بازار
  • گروه سفارشات
  • گروه ارتباطات با مشتریان ( C R M )